นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า
และผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการ

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงาน

ประกาศการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

บริษัท ซูมิโตโม มิตซุย ออโต้ ลีสซิ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด “บริษัทฯ” ในฐานะผู้ให้บริการบริหารจัดการยานพาหนะ มีความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการคุ้มครอง และดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ  จะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการให้บริการและ/หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของท่านแก่การบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตลอดจนเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ ที่บริษัทฯ หรือท่านอยู่ภายใต้การบังคับกฎหมายนั้น และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ระบุในคำประกาศฉบับนี้ ดังนี้

 • เพื่อให้ท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ ได้ตามความประสงค์ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ หรือเพื่อการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัท (Contractual Basis)
 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับ (Legal Obligation)
 • เพื่อการดำเนินการที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น (Legitimate Interest)

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อการติดต่อการดำเนินการทางธุรกิจ การวิเคราะห์ การให้บริการและ/หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่ผู้อื่น ภายใต้ความยินยอมของท่านหรือภายใต้กฎเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ โดยบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่เป็นผู้รับข้อมูลให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม  ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอก  และผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นต้น

มาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเชิงนโยบายและเชิงเทคนิคที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้  แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ และต้องทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนอาจถูกเก็บรักษาเกินกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น สำหรับการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์เพื่อการปฎิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และการปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือโต้แย้งข้อกล่าวหาที่มีต่อบริษัทฯ โดยในกรณีดังกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาตลอดระยะเวลาที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว และ/หรือภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

สิทธิของท่านในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ ดังนี้

 1. สิทธิเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดระยะเวลาที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้ โดยการเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องสมบูรณ์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กระทำก่อนที่จะมีการเพิกถอนความยินยอมนั้น
 2. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทให้แก่ท่านได้
 3. สิทธิร้องขอให้โอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นหรือตัวท่านเองได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย
 4. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย
 5. สิทธิร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย
 6. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย
 7. สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้
 8. สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัทหรือลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัท ฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

การใช้สิทธิของท่าน

เมื่อบริษัทได้รับคำขอใช้สิทธิข้างต้นเป็นลายลักษณ์อักษรจากท่าน บริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่านอย่างเหมาะสมและโดยเร็ว ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบยืนยันตัวตนท่านเรียบร้อยแล้ว

กรุณาใช้ข้อมูลติดต่อด้านล่างในการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย รวมถึงข้อสงสัยอื่นใดเกี่ยวกับคำประกาศความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ซูมิโตโม มิตซุย ออโต้ ลิสซิ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่อยู่: 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 41 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

อีเมล์: dpo_committee@smauto.co.th

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ทั้งนี้ตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และความเหมาะสมทางธุรกิจ

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์นี้

การใช้ Cookies (คุกกี้)

บริษัทใช้ Cookies บนหน้าเว็บไซต์บางหน้า Cookies เป็นฟังก์ชันที่ส่งข้อมูลจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ และใช้ข้อมูลดังกล่าวในการอ้างอิงต่อไป ไม่ได้ใช้เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เบราว์เซอร์ของผู้ใช้สามารถตั้งค่าไม่ให้ยอมรับการใช้งาน Cookies ได้

การจัดการ Cookies (คุกกี้)

ท่านสามารถลบและปฏิเสธการเก็บคุกกี้ได้โดยศึกษาตามวิธีการที่ระบุในแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ตามลิงก์ดังนี้