ความยั่งยืน

บริษัท ซูมิโตโม มิตซุย ออโต้ ลิสซิ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินธุรกิจอยู่คู่สังคมไทยมาเป็นเวลา 20 ปี หน้าที่ของเราตลอด 20 ปีที่ผ่านมาคือการให้บริการลิสซิ่งที่น่าเชื่อถือและบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าเพื่อสนับสนุนการเติบโตของสังคมไทย เราขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าผู้มีอุปการคุณของเรา ที่สนับสนุนเราตลอดเส้นทางที่ผ่านมา

โลกเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งเรื่องสภาพอากาศ สังคมผู้สูงวัย ความเหลื่อมล้ำในสังคม และการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อก้าวให้ทันความเปลี่ยนแปลงและมอบสิ่งที่ดีให้กับลูกค้า เราจะไม่หยุดการเรียนรู้ ปรับตัว พัฒนาตัวเอง และรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าของเรา นอกจากนี้เรายังตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เราจะเดินหน้าต่อไป ร่วมแรงร่วมใจกับทุกฝ่ายเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน

ทาเคชิ มิโนกุจิ
ประธาน

บริษัท ซูมิโตโม มิตซุย ออโต้ ลิสซิง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ข้อ ตามหลักการขององค์การสหประชาชาติ โดยได้ยึดหลักการนี้ในการดำเนินธุรกิจซึ่งครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านธรรมาภิบาล

Environment

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวันของเราอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางใดทางหนึ่ง เราจึงให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่าชายเลน การแยกขยะ เป็นต้น

Society

ทรัพยากรบุคคล ความรู้และทักษะต่างๆมีความสำคัญในการสร้างความได้เปรียบให้องค์กรในการแข่งขัน การทำงานที่มีประสิทธิภาพและการบรรลุเป้าหมายอาจจะเกิดขึ้นไม่ได้หากพนักงานขาดความรักและภาคภูมิใจในองค์กร บริษัทจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางสังคมและพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานในมิติทางสังคมด้านต่างๆอีกด้วย

Governance

หลักธรรมาภิบาลเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหนึ่งในแนวทาง ESG ที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯได้ยึดมั่นในการดำเนินงานอย่างถูกฎหมายและปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว