บริการของเรา

การอบรมขับขี่ปลอดภัย

การอบรมนี้เป็นการทบทวนองค์ความรู้เดิมควบคู่กับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการขับขี่ให้ปลอดภัยและยังช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย ซึ่งหลักสูตรอบรมถูกออกแบบให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุม กระชับ เข้าใจง่าย อีกทั้งยังมีกิจกรรมสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน

ลักษณะการอบรม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ทั้งแบบ online และ onsite ได้แก่

  1. การอบรมการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
  2. การอบรมขับขี่ปลอดภัย

หัวข้อในการฝึกอบรมมีดังต่อไปนี้

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
การเตรียมตัวก่อนการขับขี่
เทคนิคการขับรถให้ปลอดภัย
ข้อแนะนำการใช้รถยนต์ช่วงหน้าฝนหรือน้ำท่วม
การบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น
ความรู้ด้านกฎจราจร
การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ความรู้เกี่ยวกับประกันภัย