ร่วมกิจกรรมปรับปรุง ซ่อมแซมและทำความสะอาด โรงเรียนวัดสมอโพรง

ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 บริษัท ซูมิโตโม มิตซุย ออโต้ ลิสซิ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุง ซ่อมแซม และทำความสะอาด อาคารเรียนและบริเวณโดยรอบของวัดสมอโพรง จังหวัด ระยอง เพื่อปรับปรุงให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น สนามเด็กเล่น โรงอาหาร ห้องสมุด แปลงผักและโรงเลี้ยงไก่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมอบเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์การกีฬาให้กับโรงเรียนด้วย