บริการของเรา

TVMS (ระบบการจัดการยานพาหนะแบบครบวงจร)

ในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันอย่างสูงทุกวันนี้ มีความต้องการสร้างสรรสิ่งใหม่ๆ ในการจัดการยานพาหนะ บริษัท ซูมิโตโม มิตซุย ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ได้จัดเตรียม ระบบการจัดการยานพาหนะแบบครบวงจร โดยเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบ การจัดการยานพาหนะในทุกๆด้าน และมองหาวิธีการที่ดีที่สุดมาปรับปรุงระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การจัดการยานพาหนะแบบครบวงจร พิจารณานำระบบจัดการที่เหมาะสมมาใช้ ให้มีความสอดคล้องกับ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี ทั้งภายนอกและภายในองค์กร

Safe driving Management and Vehicle Accident Reduction

Based on the actual vehicle use, your company can reduce vehicle accidents, establish safe driving management system and efficiently utilize vehicle operation.

Operation Efficiency of Vehicle Management

By outsourcing bothersome operations involved in vehicle purchase, maintenance and management, your company can reduce work and effectively utilize human resources.

Environmental Management

Our vehicle leasing service supports corporate environmental measures such as CO2 emission reduction programs and the introduction of energy-saving vehicles.

Compliance with Laws and Regulations

We offer assistance and support in compliance operations, from insurance subscriptions to periodic inspection, registration management, management of driving logs and compliance with laws and regulations.

Vehicle-related Expense Reduction

Your company can reduce vehicle-related expense such as vehicle purchase, maintenance and fuel purchase by benefeting from out economy of scale.